Click to download in MP3 format (55.62MB)

በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግጅቶች ተካተውበታል፡፡

፩. “አባትህን ጠይቅ ያስታውቅህማል” በሚለው መርሐ ግብር ስለ መልኬ ጼዴቅ የተጠየቀ ጥያቄ፡፡

፪. ግጥም በእሌሊ በርሄ፡፡

፫. ስለ አሸንጃ በዓል የተዘጋጀ መርሐ ግብር

፬. በኪነጥበብ ዐምዳችን "ዝንጉ ምስጢረኛ" የመጨረሻ ክፍል በትዕግሥት አበበ የተዘጋጀ፡፡

Add comment


Security code
Refresh