Click to download in MP3 format (50.72MB)

በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግጅቶች ተካተውበታል፡፡

፩. ስለ ግብፅ ቤተ ክርስቲያን የተዘጋጀ፡፡

፪. “አባትህን ጠይቅ ያስታውቅህማል” በሚለው መርሐ ግብር ስለ "ጳጉሜን" የተጠየቀ ጥያቄ፡፡

፫. በኪነጥበብ ዐምዳችን "የድኅነት ምስክር" የተሰኘ ትረካ፡፡

Add comment


Security code
Refresh